aif.ru counter
0 24

Ветеранхэм IэпыIэгъу афэхъущтых

Майкоп, 7 мая - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу ТекIоныгъэм и Мафэ ихэгъэунэфыкIын ехъулIэу сомэ миллиони 3,6-рэ республикэ бюджетым къыхагъэкIынышъ, Хэгъэгу зэошхом сэкъатныгъэ хэзыхыгъэхэмрэ хэлэжьагъэхэмрэ аIэкIагъэхьащт.

Нэбгырэ 300-м ехъумэ сомэ минипшI зырыз аратыщт. Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ анахь пIэлъэ кIэкIым ахъщэр аIэкIагъэхьанэу.

Мы лъэхъаным Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ и Министерствэ чIыпIэу зыщыпсэухэрэм елъытыгъэу социальнэ ухъумэныгъэм икъулыкъухэм ахъщэр зыIэкIагъэхьанэу щытхэм яспискэхэр зэхегъэуцох.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ынаIэ зытыригъэтырэ лъэныкъохэм ащыщ Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм зычIэсыщт унэхэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ къэралыгъо пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн тегъэпсыхьагъэу чIыпIэхэм хабзэр ащызыIыгъхэм яполномочиехэр агъэцэкIэнхэр. НепэкIэ ветерани 9-мэ псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу афэшIыгъэнхэ фае.

Урысые Федерацием и Президент и Указ гъэцэкIагъэ хъуным пае 2008-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Хэгъэгу зэошхом иветеран 865-мэ федеральнэ бюджетым имылъку (сомэ миллион 685,5-рэ) къыхагъэкIи зычIэсыщтхэ унэхэр Адыгеим щарагъэгъотыгъэх. Ащ къыщыдыхэлъытагъэу мы илъэсым мэлылъфэгъум, ТекIоныгъэм и Мафэ ехъулIэу, ветерани 7-мэ псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу афашIыгъэх. А Iофтхьабзэм сомэ миллиони 6,7-рэ фэдиз пэIуагъэхьагъ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Джыри федеральнэ бюджетым къикIырэ ахъщэр къызэраIэкIахьэрэм елъытыгъэу ветеранхэм зычIэсыщтхэ унэхэр ягъэгъотыгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ IофшIэныр лъагъэкIотэщт.

Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах