aif.ru counter
0 58

Щэрыон спортым тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысыем щэрыонымкIэ и Союз ипрезидентэу Владимир Лисиным тыгъуасэ IукIагъ.

Союзыр яIэпыIэгъоу щэрыонымкIэ Адыгеим зэнэкъокъухэр щызэхэщэгъэнхэм, мы спорт лъэпкъым имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным афэшI еджапIэхэм Iоф адэшIэгъэным, олимпийскэ резервыр гъэхьазырыгъэным иIофыгъохэм лъэныкъохэр атегущыIагъэх. ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх Адыгеим физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Муратрэ ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ Союзым игъэцэкIэкIо директорэу Анна Лещиковамрэ.

АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум ипэублэ республикэм къэкIуагъэхэ хьакIэхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ зафигъэзагъ. Мы спорт лъэпкъым шъолъырым мэхьанэшхо зэрэщыратырэр, ащ фэшI спорт-щэрыопIэ комплекс Мыекъуапэ къызэрэщызэIуахыгъэр къыхигъэщыгъ.

— Базэу дгъэпсыгъэм зэрифэшъуашэу Iоф едгъэшIэнэу тыфай. Союзым иIэпыIэгъукIэ щэрыонымкIэ Урысыем ичемпионатрэ пневматическэ Iашэ щэрыонымкIэ зэнэкъокъурэ Адыгеим щыкIуагъэх, регион зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэхэ спортсменхэр ащ хэлэжьагъэх. ТапэкIи тизэпхыныгъэ дгъэпытэным, Iофтхьабзэу зэхатщэхэрэм япчъагъэ нахьыбэ хъуным тыщэгугъы, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Спортышхом ыкIи лъэгапIэхэм уафэзыщэрэ спортым заушъомбгъуным республикэм мэхьанэшхо зэрэщыратырэр, тирэу къызэIуахыгъэм ишIуагъэкIэ щэрыон спорт лъэпкъхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ амалышIухэр щыIэхэ ыкIи сэнаущыгъэ зыхэлъ спортсмен ныбжьыкIэхэу ащ пыщагъэхэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэхъугъэхэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ. АщкIэ щысэ зытырахынхэ спортсмен цIэрыIохэр Адыгеим иIэх — Сидней щыкIогъэ Олимпиадэм ичемпионэу Сергей Алифиренкэр ыкIи Лондон щызэхащэгъэ Паралимпийскэ джэгунхэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэ Валерий Пономаренкэр, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, спорт-щэрыопIэ тирым ишIын 2015-рэ илъэсым рагъэжьагъ. Ащ зэкIэмкIи сомэ миллион 86,3-рэ пэIуагъэхьагъ. Сомэ миллион 45,8-р — федеральнэ гупчэм, сомэ миллион 40,5-р — республикэ бюджетым къатIупщыгъэх. Аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтырагъэпсыхьэгъэ комплексым тири 4 хэхьэ, ахэм метрэ 25-рэ ыкIи 50 арылъ. Дунэе мэхьанэ зиIэ зэнэкъокъухэр мыщ щызэхэпщэнхэ плъэкIыщт. Ащ дакIоу республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ зэнэкъокъухэм мыщ защыфегъэхьазыры.

Владимир Лисиным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, щэрыон спортым ылъэныкъокIэ республикэм хэхъоныгъэшIухэр ышIыгъэх, шъолъырым щыкIогъэхэ зэнэкъокъухэр шэпхъэшIухэм адиштэу зэхащагъэх. Мы спорт лъэпкъым пыщагъэхэм япчъагъэ хэгъэхъогъэным фэшI кIэлэеджакIохэм, ныбжьыкIэхэм Iоф адэшIэгъэным мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ. Зэнэкъокъухэм язэхэщэнкIи, сэнаущыгъэ зыхэлъ спортсмен ныбжьыкIэхэм якъыхэхын исистемэ нахьышIу шIыгъэнымкIи, нэмыкIхэмкIи Адыгеим IэпыIэгъу къыфэхъунхэм зэрэфэхьазырхэр къыIуагъ.

— Адыгеим щырэхьат, лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэ илъ. Арышъ, республикэм мыщ фэдэ зэнэкъокъухэр щыредгъэкIокIынхэмкIэ зи пэрыохъу щыIэп. Союзыр IэпыIэгъу къытфэхъумэ, тапэкIи нахь дэгъоу Iоф тшIэным, шэпхъэшIухэм адиштэхэрэ зэнэкъокъухэр зэхэтщэнхэм тыфэхьазыр, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Мы мэфэ дэдэм Адыгеим и ЛIышъхьэрэ Урысыем щэрыонымкIэ и Союз ипрезидентрэ спорт-щэрыопIэ комплексым щыIагъэх. Мы спорт лъэпкъхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ республикэм Iофышхо зэрэщашIагъэр Владимир Лисиным къыхигъэщыгъ. Джы къэнэжьыгъэ закъор зэнэкъокъухэу рагъэкIокIыхэрэм шъолъырыр ахэгъэуцогъэныр ары.

Мыекъуапэ дэт комплексым зэнэкъокъухэр зэрифэшъуашэу щызэхащэнхэм фэшI оборудование тедзэ ащ къыратынэу лъэныкъохэр зэзэгъыгъэх.

Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах