aif.ru counter
0 18

Саугъэтыр агъэуцуным дыригъэштагъ

Майкоп, 4 апреля - АиФ-Адыгея.

Нэмыц-фашист техакIохэр тишъолъыр рафыжьхи, шъхьафит зыщашIыжьыгъэ уахътэм илъэхъан къухьэлъатэу Пе-3 зыфиIорэр къызщефэхыгъэ чIыпIэм дэжь саугъэт щыгъэуцугъэныр игъоу Адыгеим ыкIи Краснодар краим ялъыхъокIо ыкIи дзэ-патриотическэ движениехэм ялIыкIохэм, джащ фэдэу станицэу Ханскэм щыпсэухэрэм ащыщхэм алъытагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ общественникхэм заIокIэм мы гухэлъым дыригъэштагъ. Ар гъэцэкIагъэ зэрэхъущтым фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъоу щыIагъэм хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэу Андрей Гетмановыр, Урысыем и ЛIыхъужъэу ыкIи лъыхъон IофшIэнхэм япащэу, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу Цэй Эдуард, АР-м иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къоджэ Аслъан, кIэлэегъэджэ IофшIэным иветеранэу, активистэу Валентина Непомилуевар, Хэгъэгу зэошхом иветеранэу Валентин Жуковыр, ОНФ-м ишъолъыр гъэцэкIэкIо комитет ипащэу Юрий Гороховыр, Адыгеим ыкIи Краснодар краим ащыIэ дзэ-патриотическэ организациехэм ятхьаматэхэр, нэмыкIхэри, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Андрей Гетмановым къызэриIуагъэмкIэ, блэкIыгъэ лIэшIэгъум ия 80-рэ илъэсхэм ыкIэм щегъэжьагъэу станицэу Ханскэм дэжь лъыхъон Iофтхьабзэхэр щыкIуагъэх. Валентина Непомилуевам ыкIи Валентин Жуковым мыпшъыжьхэу Iоф ашIагъ, хъазынэщ тхылъхэр, мы чIыпIэм щыпсэухэрэм ягукъэкIыжьхэр зэрагъэшIагъэх, къефэхыгъэ къухьэлъатэм ипкъыгъохэр станицэм идэкIыгъо дэжь къыщагъотыгъэх, ар советскэ бомбардировщикэу Пе-2-кIэ алъытагъ. Летчик-лIыхъужъэу хэкIодагъэхэм яшIэжь агъэлъапIэзэ мы чIыпIэм обелиск къыщызэIуахыгъ. Ау ахэм ацIэ-алъэкъуацIэхэр агъэунэфынхэ алъэкIыгъэп. Аужырэ экспедицием къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ, ошъогум къыраутэхыгъэр самолет-разведчикэу Пе-3.

1942-рэ илъэсым станицэу Ханскэм иошъогу къыщыхъугъэм ишъыпкъагъэ мы илъэсыр ары загъэунэфыгъэр. Цэй Эдуард къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, общественнэ лъыхъон организациеу «Кубанский плацдарм» зыфиIорэм хэтхэм фашистхэм къыраутэхыгъэ къухьэлъатэм ипкъыгъо (двигателыр) къагъотыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ ар зыфэдэр, летчикхэм ацIэ-алъэкъуацIэхэр агъэунэфыгъэх. Ар зыгъэзекIощтыгъэр Ульяновскэ щыщ пилот-сержантэу Михаил Снеговскоир ары, штурман-щэрыуакIор Борис Сабодаш (зыщыщыр Каменец-Подольск). Джырэ уахътэ Михаил Снеговскоим иIахьылхэр агъэунэфыгъэх, ахэр Адыгеим къэкIонхэ гухэлъ яI.

Юрий Гороховым къызэриIуагъэмкIэ, Адыгеир ыкIи Краснодар краир шъхьафит зашIыжьыгъэхэр илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм ихэгъэунэфыкIын къыдыхэлъытагъэу лъыхъон Iофтхьабзэхэр зэхащагъэх. Цэй Эдуард зэрилъытэрэмкIэ, къухьэлъатэр зыщефэхын ылъэкIыщтыгъэ нэмыкI чIыпIэхэри ауплъэкIунхэ фае. Ар гъэцэкIэгъэным пае ушэтын IофшIэнхэр лъагъэкIотэщтых. АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъэу къафишIыгъэм диштэу тишIэныгъэлэжьхэр, Адыгеим иапшъэрэ еджапIэхэм якIэлэегъаджэхэр, музейхэм яIофышIэхэр мыщ къыхэлэжьэщтых.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ мы IофшIэныр зыгъэцэкIэгъэ пстэуми афэрэзагъ ыкIи Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм яшIэжь къэтыухъумэным мэхьанэшхо иIэу къыхигъэщыгъ.

— ТекIоныгъэшхор къытфыдэзыхыгъэ лIэужхэм ячIыфэ тфэпщыныжьыщтэп. Хэгъэгу зэошхом тарихъ шъыпкъэу пылъыр къэтыухъумэным ыкIи къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм алъыдгъэIэсыным, фашизмэр зэхэкъутэгъэным советскэ цIыфхэм яIахь шъхьаIэ зэрэхэлъыр зыщытымыгъэгъупшэным тыпылъын фае. Мы лъэныкъомкIэ лъыхъокIо организациехэм Iофышхо ашIагъ, тидзэкIолIхэм афэгъэхьыгъэ документхэр Берлин иархив къыхагъотагъэх. Ау пстэуми анахь шъхьаIэр — летчикэу хэкIодагъэхэм ацIэхэр дгъэунэфынхэ тлъэкIыгъ. ТиныбжьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм, тичIыпIэгъухэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр гъэунэфыгъэным, тисаугъэтхэр къэухъумэгъэнхэм мыщ фэдэ лъыхъон Iофтхьабзэхэр фэIорышIэх, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Нэужым Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат экипажыр зыщыфэхыгъэ чIыпIэм къекIолIагъ, Хэгъэгу зэошхом хэкIодэгъэ дзэкIолIхэм яшIэжь ыгъэлъапIэзэ, шъхьащэ афишIыгъ, обелискым къэгъагъэхэр кIэрилъхьагъэх. Республикэм ихэбзэ къулыкъухэм яIэпыIэгъукIэ мы чIыпIэм саугъэт къыщызэIуахынэу рахъухьэ.


Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах