aif.ru counter
0 49

ОсэшIу Адыгеим къыфишIыгъ

Майкоп, 27 марта - АиФ-Адыгея.

Урысые Федерацием и Президент иупчIэжьэгъоу, Урысые Федерацием и Президент дэжь граждан обществэм ихэхъоныгъэкIэ ыкIи цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Советэу щызэхэщагъэм итхьаматэу Михаил Федотовыр Адыгеим къэкIогъагъ.

Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм КъумпIыл Муратрэ Михаил Федотовымрэ щызэдыряIэгъэ зэIукIэгъум илъэхъан Урысые Федерацием и Президент дэжь щызэхэщэгъэ Советэу цIыфым ифитыныгъэхэмрэ граждан обществэм ихэхъоныгъэрэ афэгъэзагъэм Iофэу ышIэрэм тегъэпсыхьагъэу 2015-рэ илъэсым щыIэгъэ зэIукIэм игъоу къащыфалъэгъугъагъэхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэхэм тегущыIагъэх.

Адыгеим иIофыгъохэм анаIэ къызэратыригъэтырэм ыкIи Краснодар краим къызэрэкIуагъэм дыкIыгъоу республикэм иIофхэм язытет зыщигъэгъозэнэу зыкъызэрэIуигъэкIагъэм апае Михаил Федотовым зэрэфэразэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ.

«ЫпэкIэ шIуагъэ зыпылъ Iофыгъуабэ игъо къытфэплъэгъугъагъ, ахэр гъэцэкIагъэ хъунхэм тишъыпкъэу тэри тыдэлэжьагъ. Iофыбэмэ еплъыкIэу афытиIэр зэблэтхъугъ, тиIофшIэн нахь критикэ хэлъэу текIуалIэ хъугъэ. Iофыгъуабэмэ яхэплъэнкIэ, унашъохэм яштэнкIэ щыIэныгъэм къыгъэуцурэ пшъэрылъхэм такъыпкъырыкIызэ тэзекIо. Мыщ дэжьым общественнэ организациехэм, цIыфхэу щыIэныгъэм нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм, Iофыгъохэу къэуцухэрэм язэшIохынкIэ зишIуагъэ къытэзыгъэкIынэу фаехэм зэдэлэжьэныгъэ-гъусэныгъэу адытиIэр нахь дгъэлъэшыгъ», — къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, республикэм иIэшъхьэтетхэр цIыфхэм шъхьэихыгъэу, нэфагъэ хэлъэу адэгущыIэнхэм, яеплъыкIэхэр зэрагъэшIэнхэм ыуж итых, мыщкIэ социальнэ сетьхэри къызфагъэфедэх. Ащ фэдэу IофшIэныр зэрэзэхатщэрэм амал къытыгъ цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу Анатолий Осокиным зызэрэфагъазэрэр нахь макIэ хъунымкIэ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ дэжь граждан обществэм ихэхъоныгъэкIэ ыкIи цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Советэу щызэхэщагъэм ащ пэщэныгъэ дызэрехьэ. Урысыем и Президент дэжь щыIэ Советэу цIыфым ифитыныгъэхэмрэ граждан обществэм ихэхъоныгъэрэ афэгъэзагъэм игъо зэрилъэгъугъагъэм тетэу ар Адыгеим щызэхащэгъагъ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Михаил Федотовым осэшIу къыфишIыгъ республикэм граждан обществэм ихэхъоныгъэкIэ, джащ фэдэу цIыфым ифитыныгъэхэм якъэухъумэнкIэ зигъо пшъэрылъэу къэуцухэрэм язэшIохынкIэ Iофэу щашIэрэм. Гъэхъагъэу ашIыгъэхэм къащымыуцунхэу, а гъогум тетхэу ыпэкIэ лъыкIотэнхэу къариIуагъ.

«Тэ пшъэрылъэу тиIэр — Адыгеим Iофэу щашIагъэм икIэуххэр зэхэтфынхэр, игъоу къафэтлъэгъугъагъэхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэхэм зыщыдгъэгъозэныр, республикэм иIофыгъохэм нэIуасэ зафэтшIынышъ ахэм язэшIохынкIэ IэпыIэгъу тафэхъуныр ары. Псауныгъэм икъэухъумэни, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изытети, зэхэтэкъоным нэсыгъэ унэжъхэм ачIэс цIыфхэр къачIэщыжьыгъэнхэми ар афэгъэхьыгъэу щыт. Инновационнэ гухэлъхэр лъыгъэкIотэгъэнхэмкIэ цIыфхэм яеплъыкIэхэр гъэфедэгъэнхэм мэхьанэ иIэу щыт, гущыIэм пае, энергием икъэкIуапIэхэр кIэугъоегъэнхэм ылъэныкъокIэ», — къыхигъэщыгъ Михаил Федотовым.

А лъэныкъомкIэ республикэм щызэшIуахырэ проектхэм афэгъэхьыгъэу Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIотагъ. ГущыIэм пае, жьымкIэ ыкIи тыгъэмкIэ Iоф зышIэщт электростанциехэр зэрэщагъэпсыщтхэм фэгъэхьыгъэу. ЦIыфхэр зыщыпсэурэ унэхэм яшIын зимылъку хэзылъхьагъэхэу агъэпцIагъэхэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ, чIыопс байныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ, мэзхэр зыпкъ игъэуцожьыгъэнхэмкIэ, нэпкъхэм ягъэпытэнкIэ Iофыгъоу къэуцухэрэр зэшIохыгъэ мэхъух. ЦIыф псэупIэхэм язэтегъэпсыхьани екIолIакIэу фыряIагъэр зэхъокIыгъэ мэхъу. Ау щыт нахь мышIэми, Адыгеим и ЛIышъхьэ Михаил Федотовыр ригъэблэгъагъ къалэу Мыекъуапэ иобщественнэ чIыпIэхэу зэтырагъэпсыхьэхэрэм ежь ышъхьэкIэ уасэ къафишIынэу.

«Адыгеир — заповедник, чIыопсым изакъоп арэущтэу зыкIасIорэр, гупшысэхэу, гухэлъхэу мыщ щыпхыращыхэрэми ар афэгъэхьыгъ. Мыщ щэпсэух хьакIэхэмкIэ нэгуихыгъэ цIыф шIагъохэр. Джащ пае Краснодар краим къыщыскIухьэзэ, лъэшэу сигуапэу республикэм сыкъэкIуагъ. Сэ зэрэслъытэрэмкIэ, мыщ жьыр зэрэщыкъабзэм фэдэу обществэри щыкъабз. Республикэм а байныгъэу иIэр къэухъумэгъэн фае», — къыхигъэщыгъ Михаил Федотовым.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: 2004-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Урысые Федерацием и Президент дэжь граждан обществэм ихэхъоныгъэкIэ ыкIи цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Советэу щызэхащагъэм Iоф ешIэ. ЦIыфым ифитыныгъэхэмрэ ишъхьафитыныгъэрэ мыукъогъэнхэмкIэ, джащ фэдэу граждан обществэм ихэхъоныгъэкIэ амалышIухэр егъэгъотыгъэнхэмкIэ къэралыгъо политикэу зэрахьэрэр нахьышIу шIыгъэным пае 2015-рэ илъэсым Адыгеим региональнэ Совет щызэхащэгъагъ.


Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах