aif.ru counter
74

НыбжьыкIэхэм язекIо гъогу

Майкоп, 17 августа - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлажьэзэ, илъэситIу хъугъэу зэкIэлъыкIоу къушъхьэу Фыщт ылъапэ республикэм иныбжьыкIэхэу сэнаущ зыхэлъхэм яслет щызэхащэ. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным и УказкIэ волонтерым и Илъэсэу агъэнэфагъэм тегъэпсыхьагъэу а Iофтхьабзэр макIо.

Республикэм икъэлэ ыкIи ирайон пстэуми ащыпсэурэ ныбжьыкIэхэм ялIыкIохэр, хабзэм икъулыкъухэм ыкIи муниципальнэ образованиехэм яIэшъхьэтетхэр ащ хэлажьэх. ПстэумкIи нэбгырэ 250-рэм ехъу къызэIукIагъ.

«Къушъхьэу Фыщт дэкIоегъэныр хабзэ хъоу фежьагъ. ЗэкIэми мы зекIоу зэхэтщагъэм епхыгъэ гукъэкIыжь фабэхэр къафэнэнхэу сыфай. КъэуцупIэм илъэхъан нахь уахътэ тиIэщт шъхьэихыгъэу тызэдэгущыIэнымкIэ, волонтерым и Илъэс тегъэпсыхьагъэу предложениеу къэшъухьыхэрэр тиреспубликэкIэ къызфэдгъэфедэнхэ зэрэтлъэкIыщтым, шIуагъэ къызэрахьыщтым сицыхьэ телъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат слетым хэлажьэхэрэм закъыфигъазэзэ.

Инструкторхэр ягъусэхэу Яворовэ гъэхъунэм ылъэныкъокIэ къушъхьэу Фыщт ахэр дэкIуаехэу рагъэжьагъ. КъумпIыл Мурат апэ итэу, зэкIэми афэдэу гъэпсэфыпIэ-къэуцупIэу «Фыщт» нэс гъогур къадикIугъ. Километрэ 11,5-рэ фэдиз хъурэ гъогууанэр Кавказ къэралыгъо биосфернэ заповедникым ичIыпIэ анахь дахэхэм апхырыкIыгъ, Гъозэрыплъэ ыкIи Ермэл къушъхьэтхыри зэпачыгъэх.

КъэуцупIэу «Фыщт» слетым хэлажьэхэрэм щэджэгъошхэ дэгъу щарагъэшIыгъ. ЫпэрапшIэу шыхэмкIэ ящыкIэгъэщтыр зэкIэ а чIыпIэм нагъэсыгъагъ. А мэфэ дэдэм спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ муниципальнэ командэхэр зэнэкъокъугъэх, джащ фэдэу языгъэпсэфын тегъэпсыхьэгъэ программи зэхащэгъагъ. КъумпIыл Мурати ахэм ахэлэжьагъ.

Пчыхьэм нахь пэблагъэу слетым хэлэжьэрэ командэхэм нэIуасэ афашIыгъэх ыкIи Адыгеим и ЛIышъхьэ IукIагъэх. Республикэм ипащэ дыряIэгъэ зэдэгущыIэгъур упчIэ-джэуап шIыкIэм тетэу гъэпсыгъагъэ. Ащ нэмыкIэу КъумпIыл Мурат ныбжьыкIэхэм къафиIотагъ Адыгеим исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ республикэм ипащэхэм Iофэу ашIэрэм фэгъэхьыгъэу, ныбжьыкIэхэр кIэщакIо зыфэхъухэрэ Iофтхьабзэхэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ программэхэр зэрагъэцакIэхэрэм ехьылIагъэу ыкIи предложение къыхьыгъ волонтер движениеу «Сохраним корни» зыфиIо-рэр зэхэщэгъэнэу. Адыгеим ичIыопс дахэрэ итарихъ-культурнэ кIэнрэ къэухъумэгъэнхэмкIэ ащ ишIуагъэ къэкIощт.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Пятигорскэ щыкIогъэ форумэу «Мэщыкъо» зыфиIорэм бэмышIэу къыщиIогъагъэр республикэм и ЛIышъхьэ агу къыгъэкIыжьыгъ. В. Путиным къызэрэкIигъэтхъыгъэмкIэ, бюрократическэ структурэ заулэмэ ялъытыгъэмэ, волонтерхэм нахь шIогъэ ин хэлъэу Iоф ашIэу бэрэ къыхэкIы.

«Хэгъэгум и Президент къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, волонтерхэр зыгу ихыгъэ цIыфхэу щытых. Гум къикIырэ пстэуми шIуагъэ къэзытырэ кIэух афэхъу. Сицыхьэ телъ дэгъоу гупшысэн зылъэкIырэ, зыгу зэIухыгъэ цIыфхэр мыщ къызэрэщызэIукIагъэхэм», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ дыряIэгъэ зэдэгущыIэгъум ыуж слетым хэлажьэхэрэм культурнэ программэ игъэкIотыгъэ ыкIи лъэпкъ къашъомкIэ Къэралыгъо академическэ ансамблэу «Налмэсым» иартистхэр зыхэлэжьэгъэхэ адыгэ джэгу афызэхащагъ.


Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах