aif.ru counter
25

ЕгъэшIэрэ машIом» дэжь

Тыгъуасэ, мэкъуогъум и 22-м, Хэгъэгу зэошхор къызежьагъэр илъэс 77-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шIэжь зэхахьэ лIыхъужъхэм ясаугъэтэу Мыекъуапэ итемыр лъэныкъом щыIэ щыкIуагъ.

Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, федеральнэ инспекторэу Сергей Дрокиныр, АР-м и ЛIышъхьэ ыкIи иминистрэхэм я Кабинет я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Парламент идепутатхэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэмрэ ведомствэхэмрэ япащэхэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, ныбжьыкIэхэр, нэмыкIхэри, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Гукъау нахь мышIэми, мы зэо мэхъаджэм хэлэжьагъэхэ ыкIи ТекIоныгъэшхор къытфыдэзыхыгъэхэ лIыхъужъхэм япчъагъэ илъэс къэс нахь макIэ мэхъу. Зэхахьэм къекIолIагъэхэм яхэгъэгу къаухъумэзэ заом хэкIодагъэхэ тидзэкIолIхэм шъхьащэ афашIыгъ, зы такъикърэ афэшъыгъуагъэх, «ЕгъэшIэрэ машIом» къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх.


Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах