aif.ru counter
0 216

ЦIыфхэр зэрищэлIэщтых

Фото Александра Никанова / АиФ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Адыгеим инароднэ сурэтышIэу Еутых Асерэ авторскэ проектэу «Золотая кладовая» зыфиIорэм тегущыIагъэх.

Мыекъуапэ икъэлэ парк щагъэпсы «Дышъэ гъэтIылъыпIэ». А авторскэ проектыр художествэхэмкIэ Урысые академием ичленэу, Урысыем исурэтышIхэм я Союз хэтэу, зиюбилей бэмышIэу хэзыгъэунэфыкIыгъэ Еутых Асе ышIыщт.

АР-м и ЛIышъхьэ тыгъуасэ щыIагъ зыфэдэ къэмыхъугъэ ювелир IэпэIасэм дэжь, имэфэкIкIэ Асе фэгушIуагъ ыкIи тапэкIэ творческэ гухэлъэу иIэхэм защигъэгъозагъ.

— Зэрэреспубликэу огъэгушхо. УиIэшIагъэхэмкIэ Адыгеир тыди щызэлъашIэ хъугъэ. Ахэм хэгъэгум имузей шъхьаIэхэр агъэдахэх ыкIи искусствэм уасэ фэзышIыхэрэм яунэе коллекциехэм ахэлъых. О уигъэхъагъэхэр — зэрэреспубликэу, цIыфхэм зэкIэми ягъэхъагъэх. Еутых Асе иIофшIагъэ пэпчъ Адыгеим итарихъ, ащ икъежьапIэхэм тафещэ, мэхьанэшхо яI. КIуачIэу, фэбагъэу пхэлъыр умыгъэшIэгъон плъэкIырэп, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

«Дышъэ гъэтIылъыпI» зыфиIорэ проектым АР-м и ЛIышъхьэ осэшхо фишIыгъ ыкIи IэпыIэгъу зэрафэхъун ылъэкIыщтым кIэупчIагъ. КъумпIыл Мурат зэрилъытэрэмкIэ, «Дышъэ гъэтIылъыпIэм» къалэр ыкIи зэрэреспубликэу къыгъэдэхэщт, мыщ щыпсэухэрэр ыкIи хьакIэхэр къызэрищэлIэщтых, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

— Мы проектыр гъэцэкIэгъэн зэрэфаем игугъу къышIыгъагъ Эрмитажым ипащэу Михаил Пиотровскэм сиэкспозицие ащ къыщызгъэлъагъо зэхъум. А гупшысэр джы щыIэныгъэм щыпхырытэщы. Мы мафэхэм къэлэ паркым псэолъэшхор щашIы. ЗэритхъухьэрэмкIэ, «Дышъэ гъэтIылъыпIэр» илъэскIэ цIыфхэм къафызэIухыгъэ хъущт, — къыIуагъ ювелирым.

Рихьыжьэрэ IофыгъохэмкIэ КъумпIыл Мурат IэпыIэгъу къызэрэфэхъурэмкIэ ыкIи имэфэкIкIэ къызэрэфэгушIуагъэмкIэ зэрэфэразэр Еутых Асе къыIуагъ.

Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах