aif.ru counter
0 236

Адыгеим и ЛIышъхьэ шIэныгъэлэжь цIэрыIоу ГъукIэлI Юрэ IукIагъ

Фото Алексея Гусева / АиФ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тичIыпIэгъу цIэрыIоу, техническэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу, инженер шIэныгъэхэмкIэ Академием иакадемикэу, къэралыгъо корпорациеу «Роскосмосым» иконсультант-экспертэу ГъукIэлI Юрэ республикэм и Правительствэ зычIэт унэм тыгъуасэ щыригъэблэгъагъ.

ГъукIэлI Юрэ Хьаджбирам ыкъор 1936-рэ илъэсым къуаджэу Кощхьаблэ къыщыхъугъ, электрон промышленностым тихэгъэгу хэхъоныгъэ щезыгъэшIыгъэхэм ащыщ, производственнэ объединениешхоу «Элькор» зыфиIорэр Налщык щызэхищагъ, СССР-м электрон промышленностымкIэ и Министерствэ ипэщэ IэнатIэмэ аIутыгъ. Ау зыкIи къызыщыхъугъэ къуаджэр щыгъупшэу къыхэкIыгъэп, илъэс къэс ар Адыгеим къэкIо.

«Республикэм сыкъэкIуагъэу сикъоджэгъухэм саIумыкIэу хъурэп Адыгеим зэхъокIыныгъэу фэхъухэрэр зэсэгъашIэ. Республикэм ипэщакIэхэм унашъоу аштэхэрэм, Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм бэрэ осэшIу къаратэу зэхэсэхы. Тиреспубликэ инеущырэ мафэ зэрэдэгъущтым сицыхьэ телъ. Ащ щыпсэурэ пстэуми хэхъоныгъэ ашIынэу сафэлъаIо», — къыIуагъ ГъукIэлI Юрэ.

Республикэм и ЛIышъхьэ ГъукIэлI Юрэ «тхьауегъэпсэу» риIуагъ илъэсыбэрэ хэгъэгум хэхъоныгъэ ригъэшIызэ зэрэлэжьагъэм пае. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ нахьыжъхэм яопытрэ яшIэныгъэрэ ныбжьыкIэхэм аIэ къырагъэхьаным мэхьанэшхо зэриIэр КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ Юр Хьаджбирам ыкъор, республикэм ущытлъэгъу къэс тэгушIо. Осэшхо, лъытэныгъэ ин къызэрэпфашIырэм тэ лъэшэу тырэгушхо. Адыгеим ыкъо шIагъохэу ощ фэдэхэм яопытрэ яшIэныгъэрэ икъоу дгъэфедэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Лъэныкъохэр зэдэлэжьэнхэмкIэ амалэу щыIэхэм зэIукIэм щахэплъагъэх. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ зэIукIэм къыщиIуагъ шIэныгъэлэжьым иIофшIагъэхэм якIэуххэр агъэфедэхэмэ зэрашIоигъор ыкIи ГъукIэлI Юрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ипрофессорхэм, икIэлэегъаджэхэм, истудентхэм аIукIэнэу къыригъэблэгъагъ.

Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарийСамое интересное в регионах