aif.ru counter
0 20

Адыгеим и ЛIышъхьэ къыфэгушIуагъ

Майкоп, 3 апреля - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат КъокIыпIэм икъэралыгъо музей и Темыр-Кавказ къутамэ идиректорэу Кушъу Нэфсэт ригъэблэгъагъ, къызыхъугъэ мафэм фэшI фэгушIуагъ, псауныгъэ пытэ иIэнэу ыкIи шIуагъэ къытэу тапэкIи Iоф ышIэнэу фэлъэIуагъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ Кушъу Нэфсэт къалэу Мыекъуапэ иархитектор шъхьаIэу Iоф зыщишIэгъэ лъэхъаным республикэм теплъэу иIэщтым епхыгъэ Iофтхьабзэхэм иIахьышхо зэрахишIыхьагъэр хигъэунэфыкIыгъ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«Архитектор сэнэхьатымкIэ диплом къызэратыгъэ апэрэ адыгэ бзылъфыгъэу узыхъугъэм къыщегъэжьагъэу Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ ямышIыкIэ архитектурнэ гъэпсыкIэ дахэ иIэ хъуным уиIахьышхо хэпшIыхьагъ. Непи Адыгеим къэлэгъэпсынымкIэ и Совет ухэт ыкIи уиопыти, уиIэпэIэсэныгъи огъэфедэ. КъокIыпIэм икъэралыгъо музей и Темыр-Кавказ къутамэ непэ урипащ. Кавказым щыпсэурэ цIыф лъэпкъхэм якультурнэ-тарихъ кIэн къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи хэгъэгум инэмыкI шъолъырхэм адыряIэ культурнэ зэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэмкIэ гухэлъэу уиIэхэр зэкIэ къыбдэхъунхэу, псауныгъэ пытэ уиIэнэу пфэсэIо», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Кушъу Нэфсэт республикэм и ЛIышъхьэ къыриIогъэ гущыIэ фабэхэм апае зэрэфэразэр къыхигъэщыгъ.

«Сэ зэрэсшIошIырэмкIэ, илъэс 75-м ыуж щыIэныгъэр ублагъэ мэхъу къодыеу ары. Обществэм сишIуагъэ езгъэкIынэу, джыри Iоф сшIэнэу сыфай. ГущыIэ фабэу къысфэпIуагъэхэм апае инэу сыпфэраз», — къыIуагъ Кушъу Нэфсэт.

ЗэIукIэгъум илъэхъан КъумпIыл Муртрэ Кушъу Нэфсэтрэ КъокIыпIэм икъэралыгъо музей и Темыр-Кавказ къутамэ ыкIи Адыгэ Республикэм къэлэгъэпсынымкIэ и Совет яIофшIэн епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.


Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах