aif.ru counter
0 231

Адыгеим и ЛIышъхьэ Дмитрий Козак зэрищэгъэ видеоконференцием хэлэжьагъ

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Козак тыгъуасэ шъолъырхэм япащэхэм видеоконференцие адыриIагъ. Адыгеим ыцIэкIэ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэхэсыгъом хэлэжьагъ.

Шъолъырхэм ягъэцэкIэкIо хабзэ икъулыкъухэм финанс дисциплинэр агъэпытэн, псэолъапхъэхэм ауасэ къамыIэтыным лъыплъэнхэ зэрэфаем епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

Дмитрий Козак зэхэсыгъор къызэIуихызэ, социальнэ пшъэрылъхэр шъолъырхэм ащызэшIохыгъэнхэм, анахьэу бюджетым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм ялэжьапкIэ къэIэтыгъэнымкIэ жъоныгъокIэ унашъохэр гъэцэкIэгъэнхэм апае бюджет мылъкур кIаугъоеным мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Джащ фэдэу Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэ бюджет чIыфэхэр реструктуризацие ашIынэу федеральнэ гупчэм унашъо зэриштагъэмкIэ макъэ къыгъэIугъ. Социальнэ пшъэрылъхэр шъолъырхэм ащыгъэцэкIэгъэнхэмкIэ ащ ишIогъэшхо къэкIощт.

Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах