0 37

Адыгеим и ЛIышъхьэ дин конфессиехэм япащэхэм аIукIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъуапэрэ Адыгеимрэ я Епархие ипащэу, архиепископэу Тихонрэ Адыгеимрэ Краснодар краимрэ арыс быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбыйрэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ и Унэ IофшIэгъу зэIукIэгъу щадыриIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъуапэрэ Адыгеимрэ я Епархие ипащэу, архиепископэу Тихонрэ Адыгеимрэ Краснодар краимрэ арыс быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбыйрэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ и Унэ IофшIэгъу зэIукIэгъу щадыриIагъ.

ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан республикэм дин зэфэшъхьафхэр зылэжьхэрэ цIыфхэу щыпсэухэрэм азыфагу зэгурыIоныгъэ-зэдэлэжьэныгъэ илъыным иIофыгъохэм анэсыгъэх.

Архиепископымрэ муфтиимрэ КъумпIыл Мурат къыфэгушIуагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу зэрэхадзыгъэм фэшI ыкIи агъэгугъагъ ублэпIэшIу пстэухэмкIи IэпыIэгъу къыфэхъунхэу.
Республикэм зэгурыIоныгъэ-зэдегъэштэныгъэ илъынымкIэ дин конфессиехэм Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм апае зэрафэразэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ ыкIи тапэкIи а лъэныкъомкIэ язэдэлэжьэныгъэ лъагъэкIотэным мэхьанэу иIэр къыхигъэщыгъ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«Общественнэ-политикэ зыпкъитыныгъэр, Адыгеим щыпсэурэ цIыфхэу лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэхэм ыкIи дин зэмылIэужыгъохэр зылэжьхэрэм язэгурыIоныгъэ — ахэр къэтыухъумэнхэм пае тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тшIэн фае. Шъыпкъэ, а IофшIэнымкIэ дин пащэхэм яекIолIакIэ мэхьанэшхо иIэу щыт, цIыфыгъэ шэпхъэ дахэхэм арыгъуазэхэзэ яIофшIэн зэрэзэхащэщтым ахэр дэлажьэх. Тэри шъутэгъэгугъэ IэпыIэгъу тыкъышъуфэхъунэу. ЗэкIэми а зы пшъэрылъыр ары тиIэр — республикэм мамырныгъэмрэ зэгурыIоныгъэмрэ щыгъэпытэгъэнхэр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Динлэжьхэм яфэныкъоныгъэхэм анаIэ зэратырагъэтырэм ыкIи чылысхэмрэ мэщытхэмрэ яшIынкIэ IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэм апае республикэм ипащэхэм зэрафэразэхэр къаIуагъ архиепископэу Тихонрэ Къэрдэнэ Аскэрбыйрэ.

Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах