aif.ru counter
20

Республикэм иветеран 88-мэ унэ арагъэгъотын алъэкIыщт

Все материалы сюжета Общество

Федеральнэ гупчэм сомэ миллион 75,5-рэ Адыгеим

Майкоп, 5 февраля - АиФ-Адыгея. Хэгъэгу зэошхом иветеранхэу зыщыпсэущт унэхэр зищыкIагъэхэу 2005-рэ илъэсым гъэтхапэм и 1-м ыуж учетым хэуцуагъэхэм унэ аратыным пае федеральнэ гупчэм сомэ миллион 75,5-рэ Адыгеим къыIэкIигъэхьагъ.

А мылъкум ишIуагъэкIэ республикэм иветеран 88-мэ унэ арагъэгъотын алъэкIыщт.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ и Министерствэ иIофышIэхэм Хэгъэгу зэошхом иветеран 88-мэ макъэ арагъэIугъ ахэм ахъщэ къызэрафыхагъэкIыгъэмкIэ. Ащ фэдэ ветеранхэу учетым джыри хэгъэуцогъэн фаехэр къыхагъэщых.

Министерствэм къызэритыгъэмкIэ, 2005-рэ илъэсым гъэтхапэм и 1-м ыуж Адыгеим пстэумкIи ветеран 658-рэ учетым щыхагъэуцуагъ, ахэм ащыщэу 527-мэ зыщыпсэурэ унэхэм алъэныкъокIэ яIофхэр нахьышIу ашIыгъэх. Заом хэлэжьэгъэ нэбгырэ 43-мэ нэужым ахъщэ къаIэкIэхьащт.

Смотрите также:


Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах